KGZ Ptuj X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Nasveti naših strokovnjakov

Nasveti - Govedoreja - Predelava mleka - četrtek, 01. december 2016

V zadnjih letih opažamo velik dvig dnevne mlečnosti krav lisaste pasme. Osnova tega napredka je zraven vedno boljše oskrbe živali tudi genetski napredek v domači populaciji lisaste pasme. Rejski cilj je usmerjen v prirejo obsežnih živali z veliko sposobnostjo konzumiranja osnovne krme,  živali z odličnimi lastnostmi eksterierja in lastnostmi fitnesa (dolgoživost, zdravje vimena, plodnost…).

Nasveti - Prašičereja - četrtek, 01. december 2016

Za siliranje  je osnovni pogoj, da zagotovimo dovolj lahko topnih sladkorjev za pretvorbo v mlečno kislino, ki zagotovi dobro konzerviranje krme. Pri koruznem zrnju to ni težko zagotoviti. Pri tem koruzno zrnje zdrobimo in shranimo v razne oblike silosov. Optimalen čas spravila zrnja je takrat, ko se prekine dotok hranil iz storža v zrno, kar opazimo s formiranim črnim slojem na korenu zrna. Optimalna vlažnost zrnja za siliranje je od 30 do 35 % vlage. Suhe silaže zrnja so bolj podvržene naknadni fermentaciji, plesnenju in gretju odprtih silaž. Vlažne silaže so povezane z večjimi izgubami hranilnih snovi ter slabšo ješčnostjo živali.

Nasveti - Prašičereja - četrtek, 01. december 2016

Virus PED spada v družino Coronavide-rod Aphacoronavirus. Prvič je opisana v Veliki Britaniji in sicer pri pitancih leta 1971. Epidemija PED v Evropi je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 2010 so se pojavili visoko patogeni sevi virusa na Kitajskem in bolezen je postala gospodarsko zelo pomembna. Leta 2013 se je visoko patogeni virus razširil v ZDA in tam povzročal ogromno škodo v prašičereji.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 07. november 2016

Kot smo letos že zapisali bo letošnji letnik vina spet odličen. To smo nekako zaključili na podlagi optimalnih vremenskih pogojev za razvoj vinske trte in odlično dozorelega grozdja.

Nasveti - Predelava mleka - ponedeljek, 03. oktober 2016

Kot mnogo procesov v proizvodnji sira je tudi soljenje bolj komplicirano, kot izgleda na prvi pogled. Sol je pomembna: oblikuje in izraža vaš sir, sodeluje pri drenažnih procesih sirotke (kisanje testa) in pri oblikovanju sirne skorje.

Nasveti - Govedoreja - torek, 06. september 2016

V zadnjih letih se Evropi širi novi sistem siliranje koruzne silaže, ki pomembno vpliva na prebavljivost silaže in posredno tudi na zdravje žival zadnjih letih se vse bolj uveljavlja novi sistem siliranja koruze za silažo, ki ga imenujemo Shredlage sistem.

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 05. september 2016

Sedaj je čas, ko smo sredi intenzivne trgatve (mnogo so jo že opravili), je prav da podamo nekaj priporočil za nego letošnjega vina, za katerega vemo, da bo zahtevna, saj je bilo leto ponovno specifično.

Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 01. avgust 2016

Prašičereja kljub večletnemu upadanju obsega reje še vedno predstavlja pomembno živinorejsko panogo v Sloveniji. Da je prireja gospodarnejša, si želimo čim večja gnezda, optimalno rojstno maso pujskov, čim več gnezd na svinjo na leto, čim večji prirast pujskov v laktaciji ter optimalno dolgoživost in življenjsko prirejo svinj. Vse našteto je povezano tudi z zdravstvenim stanjem črede ter s telesno kondicijo svinj, ki pa se pričakovano spreminja tekom reprodukcijskega ciklusa. 

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 01. avgust 2016

Namen obdelave tal je ustvarjanje optimalnih pogojev za setev kulturnih rastlin. Z obdelavo uničimo plevele . Prezračimo zemljo in omogočimo nitrifikacijo( sproščanje hranil iz tal). Tla se ogrejejo in ustvarijo se optimalni pogoji za rast kulturnih rastlin. Z obdelavo zadelamo organske ostanke in gnojila v tla in s tem omogočimo razgradnjo v humus in hranilne snovi . Z obdelavo v tla zaorjemo tudi rastlinske ostanke (slamo) na katerih so ostanki bolezni, ter onemogočimo njihovo širjenje.

First16171819202122232425