KGZ Ptuj X
GO

Oddelek za živinorejo

Oddelek za živinorejo KGZS Zavoda Ptuj izvaja naslednje strokovne naloge:

  • kontrola proizvodnje v govedoreji,
  • selekcija v govedoreji,
  • selekcija v prašičereji,
  • kontrola proizvodnje v reji drobnice in
  • identifikacija in registracija živali.

  

Na oddelku je zaposlenih 38 delavcev, ki opravljajo svojo dejavnost na območju naslednjih upravnih enot: UE Lenart, UE Maribor, UE Ormož, UE Pesnica, UE Ptuj, UE Radlje ob Dravi, UE Ruše in UE Slovenska Bistrica. 

Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo priznani kot druga priznana organizacija (DPO) v govedoreji, prašičereji in reji drobnice. DPO opravljajo naloge spremljanja proizvodnosti, vodenja rodovniških knjig, izvajanje selekcije v čredah oz. odbire živali itd. S tem zagotavljamo genetski napredek v populaciji in posledično izboljšanje ekonomskega položaja kmetij. Velik poudarek na območju Zavoda je na spremljanju proizvodnosti in selekciji v govedoreji, kjer je zaposlenih tudi največ delavcev.

Oddelek za kmetijsko svetovanje