KGZ Ptuj X
GO

Knjigovodstvo za kmetije

V zaostrenih gospodarskih razmerah in zaradi zahtev pri izvajanju investicij je vodenje knjigovodstva nujno potrebno. S sprejeto novelo Zakona o dohodnini, se bo davčno breme in evidence vlaganj ter realiziranih prihodkov na kmetijah še povečalo.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju vam zato ponujamo:
 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
 • razne druge storitve po želji stranke,
 • svetovanje pri zaposlovanju na kmetijah,
 • davčno svetovanje na področju kmetijstva in
 • investicijsko svetovanje. 

Natančno vodenje knjig omogoča pregled prihodkov in odhodkov, pregled računov, obračun davka na dodano vrednost, pregled nad porabo materiala v proizvodnji ter drugo. Vodenje knjigovodskih evidenc kmetije omogoča lažje planiranje kmetijske proizvodnje, kar pomeni ekonomsko uspešnejše gospodarjenje na kmetiji.

Podrobnejše informacije o vodenju knjigovodstva za potrebe DDV-ja, za vodenje dvostavnega knjigovodstva po dejanskih prihodkih ter za vodenje evidenc po normiranih odhodkih, dobite pri svojem kmetijskem svetovalcu ali se oglasite v pisarni za vodenje knjigovodstva na KGZ Ptuj.