KGZ Ptuj X
GO

Osnovna svetovalna služba

> Kontakti

Izpostave se nahajajo na naslednjih lokacijah: 

Izpostava Lenart
Industrijska ulica 24, 2230 Lenart (v prostorih KZ Lenart)
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 11.00

Sodelavci: Franci Ornik, Bogdan Terezija, Cvetka Bunderla, Petra Hanžel, David Roškarič
Območje: Občina Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Število naselij: 78
Število prebivalcev: 18.920
Število kmetijskih gospodarstev: 1.681
Kmetijske površine: 9.403 ha
Vzreja: 11.822 GVŽ
Izpostava Ormož
Hardek 34 g, 2270 Ormož (v prostorih KZ Lenart)
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 11.00

Sodelavci: Bojan Mlakar, Branka Majcen, Simona Rajh, Hinka Hržič, Jakob Ivanuša, Ivan Puklavec
Območje: Občina Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž
Število naselij: 82
Število prebivalcev: 16.437
Število kmetijskih gospodarstev: 1.634
Kmetijske površine: 10.423 ha
Vzreja: 8.975 GVŽ
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 11.00

Sodelavci: Ivan Brodnjak, Slavica Strelec, Miran Reberc, Anton Horvat, Jože Murko, Bernarda Trafela, Helena Vornekar, Jelka BrdnikBarbara Štajner, Darja Artenjak, Matej Rebernišek, Matic Leben, Mojca Čep.
Območje: Občina Cirkulane, Desternik, Dornava, Hajdina, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Majšperk, Podlehnik, Ptuj, Trnovska vas, Videm pri Ptuju, Sveti Andraž Slovenskih Goricah
Število naselij: 208
Število prebivalcev: 68.516
Število kmetijskih gospodarstev: 4162
Kmetijske površine: 25.314 ha
Vzreja: 23.728 GVŽ
Izpostava Radlje
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi (v središču Radelj ob Dravi)
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 11.00

Sodelavci: Suzana Pušnik, Rudi Tacer, Valtl Maja
Območje: Občina Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Vuzenica
Število naselij: 40
Število prebivalcev: 16.270
Število kmetijskih gospodarstev: 823
Kmetijske površine: 6.321 ha
Vzreja: 7.744 GVŽ

 

Izpostava Slovenska Bistrica
Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica ( v prvem nadstropju Veterinarske bolnice)
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 11.00

Sodelavci: Marija Kresnik, Srečko Rajh, Valerija Kovačič, Kirbiš Aleš, Doroteja Podkrajšek, Petra Korenak
Območje: Občina Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bistrica
Število naselij: 129
Število prebivalcev: 34.994
Število kmetijskih gospodarstev: 1.611
Kmetijske površine: 13.292 ha
Vzreja: 15.822 GVŽ

Naši svetovalci na območju izpostav (Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi in Slovenska Bistrica) opravljajo 4 javne naloge.

Tehnološko svetovanje za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij za posamezne proizvodne panoge

Ta naloga je najbolj pomembna in namenjena vsem uporabnikom. Obsega: 

 • osebno svetovanje kmetijam,
 • pripravo in objavo strokovnih navodil, kmetijskih nasvetov, prispevkov in člankov, izvedba strokovnih predavanj znotraj posamezne panoge, delo s panožnimi krožki,  
 • izračune dnevnih obrokov in navodil krmljenja na živinorejskih kmetijah, navodil za pridelavo in konzerviranje krme,  
 • svetovanje o gnojenju in obdelavi tal, uporabi fitofarmacevtskih sredstev za oskrbo trajnih nasadov in posevkov poljedelsko vrtnarskih kmetij,
 • preverjanje izpolnjevanja navzkrižne skladnosti na kmetijskih gospodarstvih,
 • izdelavo tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje ter priprav razvojnih programov kmetij,
 • s spremljanjem parametrov pridelave izvajamo tudi navodila za pravi čas izvajanja tehnoloških opravil in tudi določanje tehnološke zrelosti za optimalni čas  spravila pridelkov. 

V okviru naloge tudi svetujemo kmetijam,  ki se usmerjajo ali so že vključeni v ekološko kmetovanje.  

 

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V zadnjih letih je za kmetije pomemben del prihodkov zagotovljen iz naslova neposrednih plačil, ki zahtevajo veliko dela na informiranju kmetij z osnovnimi pogoji in obveznostmi vključenih kmetij. Kmetije imajo poleg osnovnih neposrednih plačil možnost pridobitve kmetijsko okoljskih podnebnih plačil, ki dodatno zahtevajo veliko informiranja o pravilih in pravilnem izvajanju posameznih ukrepov znotraj programa razvoja podeželja, ter vodenja evidenc.

Kmetijam

 • osebno svetujemo, pripravljamo predavanja in predstavitve, objavljamo navodila, članke in prispevke v okviru kmetijskih nasvetov, 
 • nudimo izpolnjevanje vsakoletnih vlog za neposredna plačila in kmetijsko okoljska podnebna plačila,
 • nudimo pomoč za razne dopolnitve vlog, obrazložitve prejetih odločb in pomoč pri reševanju pritožb na prejete odločbe.

 

Podjetniško svetovanje in povezovanje

Podjetniško svetovanje zajema:

 • svetovanje kmetijam, ki se odločajo ali so že usmerjene v predelavo pridelkov v končne izdelke, 
 • strokovna predavanja, delavnice, delo s panožnimi krožki,
 • osebno svetovanje s predstavitvijo pogojev za izvajanje dopolnilnih dejavnosti in tehnološko svetovanje znotraj posamezne vrste predelave na kmetijah, 
 • svetovanje o trženju in pripravi izdelkov za trg, 
 • senzorična ocenjevanja izdelkov na lokalnem nivoju in vsako leto tudi državna ocenjevanja izdelkov v okviru vsakoletne državne razstave Dobrote slovenskih kmetij

Kmetijske svetovalke in svetovalci nudijo strokovno pomoč pri uvajanju poslovnega povezovanja pridelovalcev in vzpostavljanju socialnih podjetij, večanje deleža lokalne hrane in zagotavljanje varne hrane pridelane na naših kmetijah. S kmetijami tudi iščemo rešitve za organiziran nastop na trgu in oskrbi javnih zavodov s pridelki in izdelki kmetij.

Kmetijam nudimo strokovno pomoč pri izvajanju vodenja FADN knjigovodstva, glede zapisovanja podatkov in oddaje poročil ter uporabe podatkov knjigovodstva.  Prav tako nudimo strokovno pomoč pri ekonomskem spremljanju proizvodnje na kmetijah s pripravo kalkulacij.

 

Krepitev proizvodnega potenciala kmetijstva in podeželja

Del javnega dela kmetijskega svetovanja je namenjeno organiziranim kmetijam v raznih panožnih društvih, zvezah, zadrugah in drugih oblikah organizacije kmetov. Posebno pozornost namenjamo delu z mladimi kmeti in aktivnostim s društvi podeželske mladine.

Za krepitev proizvodnega potenciala kmetijstva in podeželja 

 • izvajamo predavanja, delavnice organiziramo izobraževanja v društvih in povezanih kmetih in 
 • nudimo pomoč pri izvedbi strokovnih ekskurzij in izvedbo društvenih prireditev, razstav ter vzpodbujamo poslovno povezanost.

Kmetijski svetovalci so tudi vključeni v občinske komisije, ki so aktivne  v primeru naravnih nesreč, kjer pripravljamo ocene škode in posledice naravnih nesreč.

Sodelovanje na drugih nalogah in projektih

Poleg tega svetovalke in svetovalci izvajajo  tudi druge naloge in projekte, ki zagotavljajo dodaten vir prihodkov za obstoj in delovanje službe. V ta namen nudimo tržne storitve z izdelavo poslovnih načrtov,  vlog za investicije in črpanje sredstev,  izračunavamo na podlagi analize tal gnojilne načrte,  razna strokovna mnenja za kmetijeekološke presoje ob investicijah v živinorejske objekte, programe agrarnih operacij za komasacije, agromelioracije in namakalne sisteme. Izvajamo naloge pridobljene na javnih naročilih  kot je izvedba predavanj, izdelava programov aktivnosti, programov DŽ, izobraževalnih tečajev iz pridelave in predelave, tečaje in usposabljanje za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev.

Vključenost v program razvoja podeželja 

Kmetijska svetovalna služba je tudi vključena v projekte iz programa razvoja podeželja ki jih izvajajo Lokalne akcijske skupine, LIFE projekta ohranjanja suhih travišč,  projekte povezovanja in sodelovanja ter druge projekte.