KGZ Ptuj X
GO

Izdelava programov aktivnosti za leto 2015

KGZS Zavod Ptuj izdeluje programe aktivnosti (PA) za kmetijska gospodarstva, ki v letu 2015 vstopajo v ukrep KOPOP, oziroma v ukrep EK.

Sofinanciranje aktivnosti KGZS-ZAVOD Ptuj iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja številne aktivnosti, ki so financirane iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Glavne aktivnosti

  • NMV2312/2014 "Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020"
  • NMV155/2015 "Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljskih podnebnih plačil za obdobje 2014-2020"
  • NMV1488/2015 "Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijskookoljsko-podnebnih plačil za obdobje 2014-2020 za leto 2015"
  • 430-201/2015 "Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijskookoljsko-podnebnih plačil za obdobje 2014-2020 za leto 2016"
  • 430-165/2015 »Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017«

Cilji

  • Spodbuditi in izobraziti kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje
  • Spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam

Pričakovani rezultati

Vključevanje kmetijskih gospodarstev v ukrep KOPOP, zavedanje kmetijskih gospodarstev, da je potrebno s kmetijskimi zemljišči gospodariti na načine, ki zmanjšujejo vplive kmetovanja na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam, zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin ter ohranjajo biotsko pestrost.

  • 430-135/2015 "Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016"

Cilji

  • Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega kmetovanja.

Pričakovani rezultati

Preusmeritev kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje, saj te naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh.