KGZ Ptuj X
GO

Laboratorij za mleko

Laboratorij za mleko deluje kot del oddelka laboratorij od decembra 2014. V laboratoriju opravljamo analize za potrebe oddelka za živinorejo, za potrebe odkupovalcev mleka in za individualne stranke.

Sprejem vzorcev:

Od ponedeljka do petka med med 8:00 in 12:00 uro.


E: lab.mleko@kgz-ptuj.si
T: 02 749 36 18

V laboratoriju izvajamo naslednje analize:

 • Na Milkoscanu (proizvajalca Foss): maščobe, beljakovine, laktoza, suha snov, zmrziščna točka, urea, BHB in aceton. Po standardu ISO 9622: 2013 (IDF 141: 2013).
 • Na Fossomaticu (proizvajalca Foss): somatske celice (po standardu ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006)) in diferencialno štetje somatskih celic.
 • BaktoScan (proizvajalca Foss): skupno število mikroorganizmov-interna metoda DP4030, izdaja 5.
 • Krioskop (proizvajalca Advenced Instruments): določitev zmrziščne točke.
 • Določitev zaviralnih snovi, ki je občutljiv na vse β-laktamske antibiotike.
 • Brejost v mleku.
 

 

 

NAVODILO ZA PRIPRAVO, HRANJENJE IN PREVOZ VZORCEV

   SPLOŠNO

Navodilo opisuje ravnanje in pogoje ustreznosti za vzorce mleka. Stranka ob oddaji vzorca podpiše obrazec MLAB2003. V primeru, da vzorec ne ustreza pogojem za analizo, lahko laboratorij zavrne vzorec, ki ga je prinesla stranka. Kriteriji za zavrnitev vzorca so navedeni v točki 4.5.  Nepravilnosti pri odvzemu vzorcev neposredno vplivajo na rezultate analiz, zato je pomembno, da laboratorij prejme vzorce, ki so reprezentativni.

 STEKLENIČKE ZA VZORČENJE, KOLIČINA VZORCA IN OZNAČEVANJE

Stekleničke morajo biti čiste in suhe ter brez vidnih poškodb. Stranka dobi stekleničke in zamaške v laboratoriju za mleko. V primeru, da potrebuje stekleničko za mikroorganizme, mora na to opozoriti zaposlene, da mu dajo sterilno stekleničko. Če stranka nima sterilne stekleničke lahko embalažo za vzorec prekuha na 100°C ali razkuži z etanolom in uporabi za vzorec za mikroorganizme.

Količina odvzetega vzorca mora biti najmanj 30ml (1/2 plastenke), optimalna količina je 70-75% volumna stekleničke. Steklenička nikoli ne sme biti do vrha polna, saj se v tem primeru na pokrovček prilepi maščoba, hkrati pa lahko povzroča težave z mešanjem.

Vsak vzorec, ki prispe v laboratorij mora biti nedvoumno označen (npr.: ime krave).

Po odvzemu vzorca je potrebno stekleničko dobro zapreti, da med transportom ne pride do izgube vzorca.

Z odkupovalci mleka imamo dogovor, da Bartec stekleničke mi očistimo, posušimo in vrnemo stranki. Ostale stekleničke (sterilne in nesterilne) pa naročimo pri zunanjemu ponudniku, s katerim imamo pogodbo. Ko stranki zmanjka stekleničk, nam to sporoči, in jih v najkrajšem možnem času predamo stranki oz., če niso na zalogi, naročimo.

 HRANJENJE VZORCEV IN ZAVIRALNI KRITERIJI

Vzorce je pred transportom do laboratorija potrebno hraniti v hladnem prostoru. Vzorci, ki prispejo v laboratorij morajo biti čim bolj sveži.

 • Za analizo somatskih celic:

Nekonzerviran vzorec mora biti ob transportu v laboratorij obvezno hlajen na temperaturo med 0 in 6°C. Vzorec ne sme biti zamrznjen. Vzorec konzerviran z bronopolom mora imeti ob vstopu v laboratorij temperaturo med 2 in 12°C. Na taki temperaturi se lahko hrani 6 dni. Vzorec konzerviran z natrijevim azidom mora imeti temperaturo ob vstopu v laboratorij med 2 in 10°C. Na taki temperaturi se lahko hrani 72 ur (3 dni).

 • Za analizo: maščob, laktoze, beljakovin, uree, zmrziščne točke, zaviralnih snovi

 Nekonzerviran in konzerviran vzorec mora biti ob transportu v laboratorij hlajen na temperaturo med 2 in 6°C. Konzerviran se lahko hrani 14 dni od odvzema. Za določitev zmrziščne točke in zaviralnih snovi mora biti vzorec nekonzerviran.

 • Za analizo skupnega števila mikroorganizmov

 Vzorec mora biti nekonzerviran. Do transporta v laboratorij se lahko zamrzne in hrani do enega tedna. Če ni zamrznjen mora biti hlajen na temperaturo 0-4°C in še svež prinesen v laboratorij.

 • Zaviralne snovi

 Vzorec mora biti hlajen na temperaturo 2-6°C ali zamrznjen in nekonzerviran.

 

   Kriteriji za zavrnitev vzorca

Laboratorij lahko prinesen vzorec zavrne, če je:

- kisel,

- nakisan,

- so v vzorcu vidni delci,

- neprimerno konzerviran (z bronopolom) za analizo SŠMO,

- je vzorca premalo za analizo.

   PREVOZ VZORCEV

Med prevozom vzorcev mora stranka zagotoviti, da so vzorci zaščiteni pred direktno sončno svetlobo, niso izpostavljeni močnim vonjavam in primerno hlajeni (točka 4). Vzorec naj prispe v laboratorij čim prej oz. priporočljivo je v času 24 ur od odvzema vzorca. Ko stranka vzorce prinese v laboratorij, jih mora prevzeti eden od zaposlenih. V primeru, da ni v laboratoriju nikogar, se laboratorij zaklene. V takem primeru na vrata napišemo, da je laboratorij zaprt.

DIAGNOSTIKA BREJOSTI

(Določanje beljakovinskega markerja za brejost v mleku)

 

DG lait/Milk ELISA test se uporablja za zgodnjo diagnostiko brejosti. Test temelji na kvantitativnem določanju beljakovinskega markerja. Občutljivost testa (verjetnost, da bo test pozitiven pri brejih kravah) je 99,6%. Specifičnost test (verjetnost, da bo test negativen pri kravah, ki niso breje je 99,1%. Test omogoča zanesljivo zgodnjo diagnostiko brejosti in zmanjšanje poporodnega premora oz. dobe med telitvama ter posledično učinkovitejšo prirejo mleka.

 

Princip testa

 

Beljakovinski marker za brejost se določa s pomočjo encimsko-imunskega testa ELISA. Vzorci se vnesejo v posodice, ki so prevlečene s specifičnimi protitelesi. Po večkratni inkubaciji s specifičnimi reagenti, ki omogočajo detekcijo beljakovinskega markerja, se rezultati preberejo z ELISA bralcem. Rezultati se preberejo iz umeritvene krivulje standardov, ki je pripravljena po principu enostavne linearne

Slika 1: Spiranje plošče

Slika 2: Razvoj barve po dodatku stopa za razvoj rumene barve. Na levi je že barva razvita (dodan stop) na desni pa še ne.

 

Vzorčenje

 

Za uspešno diagnostiko brejosti z DG lait/Milk ELISA testom je izjemno pomembno, da vzorci mleka primerni za preiskavo.

 

 1. Za diagnostiko brejosti po tej metodi so primerni vzorci mleka odvzeti 28. dan ali več po osemenitvi in najmanj 90 dni po zadnji telitvi.

 

 1. Za preiskavo so primerni sveži, zamrznjeni ali konzervirani (bronopol, natrijev azid) vzorci mleka. Neustrezni vzorci mleka (kisli, nečisti, kontaminirani z antibiotiki) niso primerni za preiskavo in se zato ob sprejemu zavrnejo ali izločijo kasneje.

 

 1. Nativni vzorci mleka se ob sprejemu v laboratorij konzervirajo z bronopolom. Do izvedbe preiskave se vzorci v laboratoriju hranijo v hladilniku (2 – 8°C). Priporočamo, da se ob odvzemu vzorec mleka čimprej ohladi na temperaturo 2 – 8°C in se na tej temperaturi hrani do oddaje v laboratorij.

 

Interpretacija rezultatov

 

Nepravilni rezultati so predvsem posledica neustreznih vzorcev (glej poglavje Vzorčenje) in embrionalne smrtnosti. Za izboljšanje zanesljivosti zgodnje diagnostike brejosti je priporočljivo, da se preiskava ponovi na 60. – 90. dan brejosti ali kasneje. Ponovna preiskava je priporočljiva predvsem pri pozitivnih rezultatih med 350 – 750 (oznaka '*'). Preiskavo lahko ponovimo že po 2 tednih.

Slika 3: Odčitavanje s spektrofotometrom BioTek 800T.

 

Označevanje vzorcev

Vzorci mleka za diagnostiko brejosti morajo biti ustrezno označeni. Spremljati jih mora izpolnjen obrazec MLAB2006, izdaja 6, ki ga dobite v laboratoriju, z vsemi potrebnimi podatki.

 

Na posodah z vzorci mleka (ne na pokrovih!) mora biti navedena vsaj identifikacijska številka krave (lahko tudi ime, številka ovratnice) in datum in ura odvzema vzorca.

 

Vzorce mora spremljati izpolnjen obrazec MLAB2006, izdaja 6, v katerem mora biti navedeno vsaj ime in priimek rejca, telefonska številka rejca, naslov rejca, identifikacijske številke živali, datum odvzema vzorca, opis vzorca (nekonzerviran vzorec, konzerviran vzorec idr.), željeni način sporočanja rezultatov in za to potrebni podatki (npr. elektronski naslov).

 

Kontrolor mora prav tako obvezno izpolniti obrazec MLAB2006, izdaja 6 in ga priložiti v škatlo ob oddaji vzorcev v laboratorij. 

 

Preiskava se predvidoma izvaja enkrat oz. dvakrat na teden (torek, četrtek) odvisno od števila prispelih vzorcev. Priporočljivo je, da se vzorci oddajo v ponedeljek ali v sredo od 8:00 do 14:00. Izjemoma se lahko vzorci oddajo še  v torek ali v četrtek se lahko vzorci najkasneje do 6:30 ure. Vendar v tem primeru lahko vzorce dostavi kontrolor ali se predhodno tako dogovorimo. Izven omenjenih terminov vzorcev ne sprejemamo! Pridržujemo si pravico do spremembe termina izvedbe preiskave zaradi premajhnega števila vzorcev in nepredvidenih ali izrednih okoliščin.

 

Za večje število vzorcev (19 in več) je možen predhodni dogovor termina izvedbe preiskave mleka za diagnostiko brejosti.

 

Pripravili: dr. Andrej Toplak, univ.dipl.inž.zoot., dr.vet.med., Saška Hodnik univ.dipl.kem in Monika Žnidarič mag.biokem VII/II.

 

 

 Medlaboratorijske primerjave

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizirata laboratorija:

- Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale

- Muva-Kempten: Ignaz‐Kiechle Straße 20, 87437 Kempten/Allgäu, Nemčija

- Sveučilište u Zagrebu; Agronomski fakultet; Zavod za mljekarstvo; Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne proizvode, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvaška.

 Kalibracijo Milkoscana in preverjanje Fossomatica izvajamo enkrat na mesec. Referenčne vzorce dobimo iz Inštituta za mlekarstvo in probiotike. Redni servisi se izvajajo na Milkoscanu in Fossomatiku na šest mesecev, na Baktoscanu pa enkrat na leto. Enkrat na leto se v sklopu servisa izvaja kvantifikacija aparatov, kjer serviser s posebnimi testi preveri delovanje aparatov. Servise izvajajo pooblaščeni serviserji Labtim d.o.o. in Labena d.o.o.

Na vsakih 60 vzorcev izvedemo meritve pilotskega vzorca.

Akreditacija

Laboratorij za analize mleka KGZS Zavoda Ptuj je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-104 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Te metode preskušanja so: maščobe, beljakovine laktoza po ISO 9622: 2013 (IDF 141: 2013), skupno število mikroorganizmov interna metoda (DP4030, izdaja 5) in somatske celice po ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006).

Analize opravljajo:

 • Sara Rihtar (mag.inž.kem.teh.),
 • Monika Žnidarič (mag.bio.kem),
 • Tanja Kuharič (kmetijski tehnik),
 • Petra Butolen (inž.kmet.),
 • Darja Simonič (živilski tehnik) in
 • Marija Kostanjevec (kmetijski tehnik).