KGZ Ptuj X
GO

O osemenjevalnem središču

Osemenjevalno središče Ptuj je bilo ustanovljeno leta 1953 in od tedaj predstavlja center strokovnega dela na področju živinoreje v Podravju

Delovno območje Osemenjevalnega središča Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme ostalih pasem nam posredujejo iz osemenjevalnega centra Preska.

Distribucija semena je organizirana tako, da veterinarske organizacije podravske regije, kot tudi veterinarske organizacije celjske regije oskrbujemo s semenom ob rednih razvozih, ki potekajo vsake tri tedne. Izvajalce umetnega osemenjevanja oskrbujemo tudi s tekočim dušikom za skladiščenje semena in ostalim materialom potrebnim za izvajanje te dejavnosti. V sodelovanju s selekcijsko službo skrbimo za izvajanje načrtnih osemenitev bikovskih mater s semenom bikov iz uvoza, prav tako pa smo sodelovali pri nabavi le tega. Letna proizvodnja semena se giblje med 250000 in 300000 dozami semena, katere ustrezajo vsem standardom, v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07).

Osemenjevalni središče vrši distribucijo semena lisastih bikov v skladu z rejskim programom lisaste pasme in priporočili strokovnih služb. To pomeni, da je seme testiranih in mladih bikov na voljo neomejeno, s tem da je seme mladih bikov na voljo glede na starost živali in v količinah, ki jih predvideva rejski program.

V osemenjevalnem središču Ptuj je v  povprečno 40 bikov. Večina plemenjakov je slovenskega porekla, nabavljeni pa so v Osemenjevalnem centru Murska Sobota, nekaj plemenjakov pa je uvoženih iz Nemčije in so del dolgoročnega sodelovanja med našim centrom in osemenjevalnim centrom iz Nustadt a.n. Aischa. Letno vključimo približno 20 plemenjakov, prav toliko pa jih tudi izločimo. Pomembna dejavnost našega centra je tudi skrb za zdravje plemenjakov, zato so vse živali letno redno zdravstveno pregledane v skladu z navodili UVHVVR. Osnovno krmo za plemenjake smo pridelali na lastnih površinah osemenjevalnega centra.

Pomemben del našega oddelka predstavlja Osemenjevalno središče za plemenske merjasce ki se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom že od leta 1984. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – UVHVVR in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj. Letna proizvodnja in prodaja semena znaša približno 11500 doz.

V Osemenjevalnem središču Ptuj je zaposlenih 16 delavcev.

V okviru osemenjevalnega središča deluje Veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču Ptuj d.o.o. (VAOS), katera opravlja dela in naloge zdravstvenega varstva plemenjakov našega osemenjevalnega centra, v njej pa so zaposleni 4 delavci našega centra s skrajšanim delovnim časom.