KGZ Ptuj X
GO
  • Dobrote slovenskih kmetij

Nasveti naših strokovnjakov

Novice - Nasveti - torek, 07. april 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bil sprejet v DZ RS dne 2.4.2020

Prejeli smo nekaj pojasnil MKGPja glede pomena posameznih členov zakona (ZIUZEOP), ki se tičejo kmetov:

IZREDNA POMOČ V OBLIKI TEMELJNEGA DOHODKA:
Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije virusa COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.
Izredna pomoč velja tudi za kmete, ki so vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eur za mesec marec in po 700 eur za meseca april in maj, so upravičeni, če opravljajo dejavnost na dan 13. 3. 2020 in na dan uveljavitve zakona (predvidoma 10.4.2020).

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE OSEBE, DRUŽBENIKE IN KMETE:
Samozaposlene osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona vključene  v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in kmetje, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.
Za oprostitev plačila prispevkov mora upravičenec podati izjavo, da zaradi epidemije virusa COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu
 

ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA KMETE:
Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet (vključuje tudi gozdarje in ribiče), ki je vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJE DOHODNINE:
Obrokov predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od uveljavitve tega zakona in ki dospejo v plačilo do 31. maja 2020, zavezanci ne plačajo, neplačani obroki se ne štejejo za plačane.

FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA:
Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, fizična oseba, ki je lastnik gozda, in imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, ki imajo zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, so upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 20 odstotni izpad dohodka. Finančno nadomestilo iz tega člena se lahko uveljavlja še za obdobje treh mesecev od razglasitve konca epidemije. Finančno nadomestilo iz tega člena se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji glede na povprečje dohodkov zadnjega leta, pri fizičnih osebah ribičih pa glede na podlagi povprečne količine ulova, zabeleženega v ladijskih dnevnikih za obdobje zadnjih treh let.
Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše postopek, posamezne upravičene sektorje, podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila iz tega člena ter višino, vstopni prag, najvišjo višino finančnega nadomestila in način izračuna finančnega nadomestila iz tega člena - imajo še v delu.


Iz navedenega izhaja, da  se zaenkrat ne zahteva nobenih posebnih dokazil.

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti