KGZ Ptuj X
GO

Razpisi

Novice - Razpisi - četrtek, 30. december 2021

23. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v:

a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;

b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve oziroma povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • za 5 odstotnih točk: za naložbe na OMD območjih ter v primeru vključenosti upravičenca v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk: za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih PRP 2014-2020, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
  in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov/vlogo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424.000 evrov, od tega:

 • 2.000.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 16.596.800 evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
 • 8.827.200 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

Rok za oddajo vloge: od 17.1.2022 do vključno 26.4.2022 do 14.00 ure.

 • Povezava na 23. javni razpis:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/

 

Nazaj na seznam novic