KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o vinogradništvu in vinarstvu

Vinogradništvo in vinarstvo - torek, 28. november 2017

Zasaditev vinske trte

V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte je potrebno za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte. Izjema so le tisti vinogradi, ki so manjši od 0,1 ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namenjenega porabi v vinogradnikovi družini.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na upravno enoto, kjer je pridelovalec vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo izvedlo sajenje na površinah, kjer še ni bilo vinograda (npr. za sajenje jeseni 2018 ali spomladi 2019 je treba vlogo vložiti do 30. 6. 2018). Vloge za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi predhodne krčitve vinograda, pa se lahko vloži kadarkoli pred začetkom sajenja vinograda.

V vlogi se navede podatke o velikosti in lokaciji površine ter o vinski trti, ki se bo zasadila, in pa podatke o vinogradu v krčitvi, če se bo predhodno izvedla krčitev obstoječega vinograda. Podatek o lokaciji je grafični prikaz zemljišča, ki se vriše na upravni enoti.

 

PODPORE ZA SAJENJE VINSKE TRTE

Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, je možno uveljavljati podporo za prestrukturiranje vinogradov.

Vlogo za podporo se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, med 1. aprilom in 15. junijem pred letom, v katerem se bo izvedlo prestrukturiranje (kar pomeni, da je potrebno za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2018 ali spomladi 2019 vlogo vložiti do 15. junija 2018), pri tem je pomembno, da ima pridelovalec že pred oddajo vloge izdano dovoljenje za zasaditev te površine.

POMEMBNO: Po oddaji vloge za podporo opravi Agencija ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani Agencije. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore.

Pri ukrepu prestrukturiranja vinogradov so letos v uredbi naslednje vsebinske spremembe:

  • na vlogi za podporo bo treba navesti tudi podatek o sorti vinske trte, ki se bo zasadila, in o nameravani razgradnji ali izvedbi teras,
  • če se izvaja terasiranje ali razgradnja teras mora vlagatelj predhodno pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije,
  • možnost vložitve vloge je vsako leto do konca oktobra, če je bil vinograd v tistem letu uničen zaradi vremenskih ujm, letos je ta rok izjemoma podaljšan do 15.1.2018.

 

Vir: ARSKTRP

Avtor:  Matej Rebernišek

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti