KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o prašičereji

Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 01. avgust 2016

Kondicija plemenskih svinj pred prasitvijo in ob odstavitvi

Kondicija plemenskih svinj pred prasitvijo in ob odstavitvi Skala za ocenjevanje kondicije (Coffey in sod., 1999)

Prašičereja kljub večletnemu upadanju obsega reje še vedno predstavlja pomembno živinorejsko panogo v Sloveniji. Da je prireja gospodarnejša, si želimo čim večja gnezda, optimalno rojstno maso pujskov, čim več gnezd na svinjo na leto, čim večji prirast pujskov v laktaciji ter optimalno dolgoživost in življenjsko prirejo svinj. Vse našteto je povezano tudi z zdravstvenim stanjem črede ter s telesno kondicijo svinj, ki pa se pričakovano spreminja tekom reprodukcijskega ciklusa. 

Telesna kondicija svinj predstavlja kombinacijo mase svinje, debeline podkožnega maščobnega tkiva ter mase telesnih rezerv v obliki beljakovin, ki predstavljajo mišično tkivo. Ocenjevanje kondicije je subjektivna točkovna metoda. Pri ocenjevanju kondicije si pomagamo s skalo od 1 do 5. Ekstremi v nobenem primeru niso zaželeni. 

Pri ocenjevanju ne uporabljamo zgolj vida, temveč tudi pritisk prstov ali dlani na točkah nad kolčno in sednično grčo ter hrbtenico in rebri. Ocenimo potrebno moč pritiska na kosti ter tako ocenimo zaloge maščobnega tkiva (slika  1).

Telesna kondicija se mora tekom reprodukcijskega ciklusa spreminjati čim manj in je tudi indikator preskrbe plemenskih svinj. Tako naj bi bila ocenjena kondicija ob prasitvi od 3 do 4 točke, optimalna je 3,5 točke. V laktaciji svinje pričakovano nekoliko shujšajo, vendar naj ne bi bila ocena za kondicijo ob odstavitvi manjša kot 2,5 točke. 

Svinja je v laktaciji sposobna mobilizirati od 25 do 30 % telesnih beljakovin, da vzdržuje produkcijo mleka, ki je potrebna za pujske. Svinje po prvi prasitvi izgubijo praviloma več mase, ker so manjše in imajo manjšo konzumacijsko sposobnost, hkrati pa še rastejo. Obsežna mobilizacija beljakovin iz telesnih rezerv ima težje posledice za lastnosti plodnosti, kot obsežna mobilizacija maščob. 

Rejcem priporočamo, da ob pomoči strokovnih služb vpeljejo ocenjevanje kondicije med redna rejska opravila v hlevu in glede na kondicijo svinj zanje prilagajajo energetsko sestavo in količino krmnega obroka.

 

Avtor: Darja Prevalnik


Povzeto po Prevalnik, D., Urankar, J., Malovrh, Š. 2015. Kondicija plemenskih svinj pred prasitvijo in ob odstavitvi na slovenskih kmetijah. V: 24. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2015. ČEH, Tatjana (ur.). Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod: 149-153.
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti