KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Ostale teme

Ostali nasveti

Novice - Ostale teme - četrtek, 26. marec 2020

NEPOSREDNA PRODAJA OSNOVNIH ( PRIMARNIH) KMETIJSKI PRIDELKOV

Ker želimo v prihodnje kupovati in uživati čim več lokalno pridelanih pridelkov in živil, želim pridelovalcem, predstaviti pogoje za prodajo primarnih kmetijskih pridelkov (prodaja osnovne kmetijske proizvodnje v nepredelani obliki), tako rastlinskega kot živalskega izvora. Na naših kmetijah bi morali v bodoče povečati pridelavo primarnih kmetijskih pridelkov predvsem zelenjave in sadja. Te pridelke, bi morali ponuditi oz. prodati na lokalnem trgu končnemu potrošniku, javnim zavodom, gostinskim lokalom, trgovskim verigam in predelovalnim obratom.

 

Kaj so primarni  kmetijski pridelki?

Primarna proizvodnja živil rastlinskega in živalskega izvora je pridelava kmetijskih proizvodov oziroma živil v nepredelani obliki, namenjenih za uživanje ali nadaljnjo predelavo.

Primarni kmetijski pridelki so vsi pridelki in živila iz osnovne dejavnosti kmetije, tako rastlinskega in živalskega izvora. To je pridelava rastlinskih proizvodov kot so: žita, oljnice, krompir, zelenjava pridelana na njivskih površinah v plastenjakih ali visokih tunelih, sadje pridelano v intenzivnih ali travniških sadovnjaki, jagodičevje, gobe, zelišča in drugo, njihov prevoz, skladiščenje ter obdelava proizvodov in reja živali in prodaja njihovih produktov.

 

Komu lahko prodajamo?

- neposredna prodaja končnemu potrošniku na lokalnem trgu. Sem spada: prodaja na mestu pridelave, prodaja na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih objektih, kot so potujoča stojnica in potujoča prodajalna, prodaja od vrat do vrat, prodaja na sejmih in prireditvah ali

- v javne zavode,  gostinke obrate, zadruge, zbirne centre za distribucijo v večje trgovske centre in v obrate za predelavo.

 

Kdo lahko prodaja?

Vsaka kmetija, ki prodaja svoje kmetijske pridelke na domu mora biti REGISTRIRANA na MKGP pri UVHVVR. To se lahko uredi že ob oddaji zahtevka za neposredna plačila (v nadaljevanju subvencijska vloga). Kot sestavni del subvencijske vloge je namreč obrazec Zahtevek za registracijo živilskega obrata, kjer se s kljukico označi, de se daje v promet pridelke rastlinskega izvora. S tem se zadosti registraciji.

 

Po zakonu o kmetijstvu (ZKme-1) lahko primarne kmetijske pridelke neposredno  končnemu potrošniku prodajajo: nosilec kmetije, člani kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev. Za člana kmetije, se šteje oseba stara nad 15 let. 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo neposredno prodajati istovrstnih skupin kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku, če je nosilec, zaposleni ali član kmetije:

  • samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo kmetijskih pridelkov in vpisan v register obratov za istovrstne skupine pridelkov;
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, registriran za dopolnilno dejavnost prodaje kmetijskih pridelkov ali
  • zakonit zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za pridajo kmetijskih pridelkov in vpisani v register obratov za istovrstne skupine kmetijskih pridelkov.

Kmetije, ki so obdavčene po katastrskem dohodku, lahko osnovne kmetijske proizvode (zelenjava, sadje, mleko, jajca - če so živali rejene na pretežno domači krmi, ...),  prodajajo končnemu potrošniku (kupcu) BREZ RAČUNOV, v kolikor kupec tega ne zahteva. Če pa kupec zahteva račun mu ga lahko izdajo, ni pa potrebno tega računa posebej nikamor zavesti, hranite ga na kmetiji.

Kmetija ki  je v sistemu obračunavanja davka na dodano vrednost – sistem DDV,  je dolžna pri vsaki prodaji izdati davčno potrjen račun. To pomeni, da ima davčno blagajno ali  izda račun iz vezane knjige računov, ki jih mora naknadno davčno potrditi.

Vsi kmetje v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo jamčijo za zdravstveno ustreznost svojih pridelkov. Vsi pridelki, ki jih kmet prodaja, morajo biti označeni z osnovnimi podatki in ceno na enoto (kg). Pridelki, ki so predhodno pakirani v vreče ali zaboje, morajo biti označeni kot predpakirana živila. Vsa embalaža mora biti zdravstveno ustrezna in primer-na za živila.

Več informacij dobite pri svetovalcih za KDDD pri KGZ Ptuj.

 

Pripravila:

 Kmetijska  svetovalka –

koordinatorka za KDDD v Podravju

Slavica Srelec, ing.agr.

031 376 107

 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti