KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Govedoreja

Nasveti o govedoreji

Novice - Nasveti - Govedoreja - torek, 27. oktober 2020

Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (de minimis)

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).     

Finančna pomoč se upravičencem dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

Finančna pomoč v prireji govejega mesa se izvede zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020 za obdobje  od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

Vlagatelji in upravičenci:

  • Vlagatelj zahtevka je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020,
  • upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

Pogoji za pridobitev sredstev:

  • vlagatelj je do 10. julija 2020 oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
  • vlagatelj je v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 oddal v zakol, odpremo ali izvoz govedo starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev;
  • V obdobje reje iz prejšnje alineje se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;
  • za govedo iz druge alineje morajo biti v Centralni register govedi priglašeni vsi odhodi goveda iz kmetijskega gospodarstva do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni;
  • na dan oddaje zahtevka vlagatelj ne sme biti v stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;
  • vlagatelj mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70% števila govedi od števila govedi na dan 31. maj 2020;
  • govedo iz prejšnje alineje, ki je na presečne datume, zapisane v odloku, na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi se prišteje kot število goved na kmetijskem gospodarstvu.

Roki:

Obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa« mora vlagatelj skupaj s podpisano »izjavo vlagatelja« in izpolnjeno ter podpisano »izjavo glede enotnega podjetja« poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

 

Obrazec in navodila:

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti