KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah - sreda, 08. november 2017

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji?

V zadnjih letih se zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah povečuje. Spreminja se tudi zakonodaja. V nadaljevanju so predstavljeni osnovni pogoji in vrste dopolnilnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo na kmetijah.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju DDK) je dejavnost, ki omogoča nosilcu – fizični osebi boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči na kmetiji ter s tem pridobivanje dodatnega dohodka in ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah.

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji ureja Zakonu o kmetijstvu ( Zkme-1, Uradni list RS,št.45/08, 57/12, 90/12, 26/14 in 32/15).

Vrste dopolnilnih dejavnosti, obseg posamezne dejavnosti in pogoje za njihovo izvajanje in druge podrobnosti pa predpisuje Uredba o dopolnilnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 57/15).

OSNOVNI  POGOJI:

- Kmetija na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost mora imeti v uporabi najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov,  kjer je pogoj najmanj 10 čebeljih družin. Za predelavo gozdnih in lesnih sortimentov, proizvodnjo energije iz lesne biomase ter predelavo gozdnih sadežev pa še dodatnih 6 ha gozda v lasti.

- Nosilec dopolnilne dejavnosti, ki je vezana na živila, mora biti vpisan v register obratov, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V ta register se mora vpisati preden odda vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje  DDK na Upravno enoto.

- Za DDK predelava kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij  in turizem na kmetiji mora nosilec vložiti zbirno oz. subvencijsko vlogo.

- DDK se lahko opravlja  sezonsko oz. le določen čas v letu. Čas opravljanja je lahko največ 6 mesecev neprekinjeno. V tem časovnem obdobju morajo biti prodani tudi vsi izdelki. Ne moremo imeti dovoljenja za opravljanje DDK samo za čas trajanja predelave. Npr: pasterizacija jabolčnega soka, ki je samo kratek čas in bi ga nato prodajali skozi celo leto.

- Na kmetiji se ne sme opravljati določena DDK, če je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik ali zakoniti zastopnik pravne osebe registriran za istovrstno dejavnost.

KDO LAHKO OPRAVLJA DDK:

Nosilec DDK je lahko nosilec kmetije ali član kmetije, ki pridobi dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V okviru DDK smejo delo opravljat družinski člani in tudi druge osebe, s katerimi imamo odnos do dela urejen skladno z določbami delovnopravne ali civilnopravne zakonodaje.

SKUPINE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI:

1. Predelava primarnih kmetijskih pridelkov

2. Predelava gozdnih lesnih sortimentov

3. Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij

4. Vzreje in predelava vodnih organizmov

5. Turizem na kmetiji

6. Dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki

7. Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov

8. Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela

9. Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo

10. Socialno varstvene storitve

V okviru skupine so navedene posamezne vrste DDK, ki so vsebinsko opredeljene skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Sanitarno tehnične pogoje in druge posebne pogoje za opravljanje posameznih vrst dopolnilnih dejavnosti pa predpisujejo  področni pravilniki in drugi predpisi, ki jih je potrebno uporabljati oz. upoštevati.

OBSEG OPRAVLJANJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI, KI JE OMEJEN:

Po višini letnega dohodka:

Letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v RS v preteklem letu. Na kmetiji, ki leži na območju z omejenimi možnostmi za kmetovanje pa dohodek ne sme presegati petih povprečnih letnih plač. (Dohodek je razlika med prihodki in davčno priznanimi odhodki).

Po fizičnem obsegu:

Fizični obseg se razlikuje glede na vrsto dopolnilne dejavnosti na kmetiji in je posebej predpisan v Uredbi o dopolnilnih dejavnostih ( Uradni list RS, št. 57/15).

Po prodajnih poteh, skladno z registracijo ali odobritvijo obratov.

S posebnimi pogoji za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

POSEBNE ZAHTEVE:

Pred začetkom opravljanja DDK mora nosilec pridobiti odločbo o  dovoljenju za opravljanje DDK. Odločbo izda pristojna upravna enota na podlagi vloge nosilca.

Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v Register kmetijskih gospodarstev in obvesti finančno upravo RS ter agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Najkasneje v osmih dneh od prejema odločbe se mora nosilec DDK oglasiti na Finančni upravi RS in se odločiti na kakšen način bo ugotavljal davčno osnovo. Odloči se lahko za obdavčitev na osnovi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Nosilec DDK mora za poslovanje z gotovino izdajati davčno potrjene račune, ali do konca leta 2017 uporabljati vezano knjigo računov in nato te račune davčno potrjevati.

Nosilec DDK mora voditi ločene evidence prihodkov iz DDK.

Najpozneje do 30. junija v tekočem letu mora nosilec DDK posredovati podatke o letnem dohodku iz DDK za preteklo leto pristojni upravni enoti.

Dodatne informacije dobite na enotah kmetijske svetovalne službe pri svetovalcu in svetovalkah, ki se ukvarjamo s področjem dela s kmečko družino in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.

Vrste dopolnilnih dejavnosti kot jih predpisuje uredba:

1.     Predelava primarnih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč

Vpis v register obratov na uradu za varno hrano.

V to skupino spadajo: predelave živil živalskega izvora kot so predelave mleka in mesa. Predelave živil rastlinskega izvora: predelava vrtnin,( konzerviranje zelenjave, kisanje zelja in repe, zelenjavni sokovi kis..), sadja ( sušenje sadja izdelovanje sokov, žganjekuha, sadna vina, marmelade….), pridobivanje rastlinskih olj, peka kruha, potic in peciva, izdelovanje testenin, izdelava piva. Kot lastni izdelek se šteje tudi izdelek narejen iz lastnih surovin predelanih na drugi kmetiji, ki ima registrirano DD. To je za naš konec kar velik problem O- Oljarne

Kmetija mora pridelati najmanj 50% lastnih surovin v izdelku 50 % lahko dokupi na drugih kmetijah na lokalnem trgu – Slovenija. Izven kmetij je dovoljen dokup tehnoloških surovin in embalaže.

Pri predelavi zelišč pa je pogoj najman 0,1 ha površin zasajenih z zelišči.

Obvezno vodenje evidenc

2. Predelava gozdnih lesnih sortimentov

Izdelava lesnih briketov in pelet, izdelava lesene embalaže, izdelki iz lesa, drva iz kupljenih gozdnih sortimentov. Lastne surovine je potrebno vsaj 20%, člani kmetije morjo imeti v lasti najmanj 6 ha gozda.

Za drva in sekance iz lastnega gozda za proizvodnjo energije ni potrebna DD

3. Prodaja kmetijskih pridelkov z  lastne kmetije in z drugih kmetij – je tudi sprememba

Če prodajamo pridelke in izdelke iz drugih kmetij moramo registrirati DD prodaja. Prodajamo lahko končnemu potrošniku doma, na tržnicah, nasejmi od vrat do vrat…. Imeti moramo najmanj 30 % lastnih pridelkov in izdelkov 70 % lahko dokupimo iz drugih kmetij na letni ravni. Na vidnem mestu moramo označiti lastne izdelke in izdelke iz drugih kmetij

4.  Turizem na kmetiji: -  gostinska dejavnost – različne oblike vinotoč, izletniška kmetija, kmetija z nastanitvami – sobe ali apartmaji za goste in  prostor za kampiranje na kmetiji

Kmetija mora zagotoviti najmanj 50% lastnih surovin.

Največ 60 sedežev – izletniška kmetija in vinotoč

Največ 30 ležišč v sobah in apartmajih

TurizemNudi se lahko sok, vino, jabolčnik in žgane pijače s kmetije ali iz drugih kmetij.

Vinotoč. Le vino iz lastne pridelave dokupi se mineralna voda  in hladni prigrizki in peciva. -  negostinska dejavnost;    –  ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, muzeji tematske poti

5.      dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); Potreveno je pridobiti certifikat obrtne zbornice za izdelke domače in umetne obrti

Peka kruha in peciva ni potrbna lastna surovina pač pa je omejitev v količinah  največ 7000 kg kruha ali 1000 kg peciva ali 1000 kg testenin

Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije.

Prozviodnja energije iz lesne biomase največ 500 KW. Proizvodnja energije gnojnice ter rastlinskega substrata do najve 250 KW in 50 GVŽ

7.storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,

Najvišji obseg 1000 ur na leto. Novost opravljanje ročnih kmetijskih del na drugih kmetija in nadomeščanje na kmetijah.

Za delo v gozdu sečnja in spraviilo lesa je potrebno pridobiti NPK.

8. Svetovanje in usposabljanje

Svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic ali tečajev, usposabljanje na kmetiji, prikaz del, svetovanje in prikaz iz kmečkih gospodinjskih opravil. – teme vezane na kmetijstvo in gozdarstvo. Za opravljanje svetovana in organizacijo delavnic mora nosilec imeti ustrezno izobrazbo s področja kmetijsta ali gozdarstva-

 

Pri opravljanju dopolnilnih dejavnosti je kar nekaj omejitvenih faktorjev:

Prva omejitev je dohodek zakon pravi:

Dohodek iz dopolnilne dejavnosti se šteje celoten dohodek ustvarjen na kmetiji z opravljanjem dopolnilne dejavnosti ne glede na število vrst dopolnilnih dejavnosti in številu njenih nosilcev .

Ko izpolnjujemo vse pogoje iz uredbe in posameznih pravilnikov lahko na upravni enoti podamo vlogo za registracijo dopolnilne dejavnosti. Obstaja poseben obrazec, ki ga dobite na UE ali najdete na internetu. Ko dobite odločbo o registraciji se morate vpisati še v register dopolnilnih dejavnosti na veterinarski upravi za nosilce predelav živil živalskega izvora in na urad za varno hrano pri ministrstvu za kmetijstvo in okolje. za predelavo živil rastlinskega izvora. Turistične kmetije se morajo vpisati v oba registra. Za turistične kmetije velja gostinska zakonodaja . Kmetije z nastanitvijo pa morajo opraviti še obvezno kategorizacijo nastanitvenih obratov. Kategorizacija se označi z jabolki, od 1 do 4 jabolka.

Nato se priglasite še na davčni upravi in se odločite na kakšen način boste obdavčeni. Izbirate lahko med različnimi oblikami. Prijaviti pa morate svojo dejavnost tudi na AJPES- agencija RS za javne evidence kjer dobite tudi matično številko vaše dejavnosti.

Ker je vas odgovornost za varna živila prenesena  na proizvajalca mora ta  za vse predelave živil in turistične kmetije imeti izdelano dobro higiensko prakso v kateri zapišete: tehnološke procese, določite kontrolne točke s katerimi boste zagotavljali da bodo vaši izdelki res neoporečni in čim bolj varni za zdravje vaših kupcev, načine in pogostost čiščenja prostorov in opreme, izobraževanja….

Vsi pakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s pravilnikom o splošnem označevanju predpakiranih živil.

Za registracijo dopolnilnih dejavnosti trenutno  ne rabite nobene posebne izobrazbe.

Koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Podravju: Slavica Strelec inž. kmet.

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti