KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Novice - Nasveti - Agrarna ekonomika - ponedeljek, 17. februar 2020

STRUKTURA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Struktura kmetijstva v Sloveniji (raziskava 2016) kaže, da smo obdelovali 480 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč. Z več kot 57 % prevladuje travinje, njive in vrtovi 37 %, trajni nasadi 6 %.

Imeli smo 69.820 kmetij, število se je v primerjavi 2010 zmanjšalo za 6,2 %, a se je povprečna površina povečala iz 6,4 ha na 6,9 ha. Kmetija povprečno obdeluje 2,6 ha njiv in 4,6 ha travinja.

Število vinogradniških kmetij se je zmanjšalo za 12 %, površin je 7 % manj. Povprečna velikost vinograda je 0,66 ha.

V Sloveniji se je 2016 z živinorejo ukvarjalo 55.782 kmetij, kar je za 4,9 % manj kot 2010, a živali je manj za samo 0,7 % (manj je samo prašičev in ovac, govedo se povečuje).

Število govedorejskih kmetij se je zmanjšalo za 9 %, a povprečna velikost črede se je povečala iz 13,1 glave na 14,8 glave.

Število mlečnih kmetij se je zmanjšalo za 13 %, čreda se je povečala za 3 %. V povprečju je kmetija redila 11,6 krav, kar je za 18 % več kot 2010. Torej izrazita koncentracija in specializacija reje.

Prašičjih kmetij je 24,3 % manj, in tudi prašičev je za 28,4 % manj.

Ovčerejskih kmetij je 0,5 % manj, ovac pa za 2 % manj.

DELOVNA SILA NA KMETIJAH

V letu 2016 je na kmetijskih gospodarstvih delalo 199.071 ljudi, kar je 6 % manj, kot 2010. Večina (97 %) jih je delala na družinskih kmetijah, drugi v kmetijskih podjetjih. Povprečni KMG ima 1,4 PDM.

 

EKONOMSKA VELIKOST KMG

Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih ekonomske velikosti

Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev je izražena kot bruto standardni prihodek. Standardni prihodek vsebuje prodajo, porabo na kmetiji in v gospodinjstvu, ter zaloge. Ne vsebuje neposrednih plačil.

Statistični rezultati nam kažejo, da povprečno slovensko KMG letni ustvari 16.577 € prihodka in obdeluje 6,9 ha kmetijskih zemljišč, ima 6 glav velike živine in ga obdeluje 1,1 polne delovne moči.

Rezultati tudi kažejo, da več kot tri četrtine (77% oz. 54.439 kmetij) KMG letno povprečno prigospodari samo 5.520 € prihodka in obdeluje povprečno 3,73 ha kmetijskih zemljišč

Ostala četrtina  letno povprečno prigospodari 55.490 € prihodka in povprečno obdeluje 17,9 ha kmetijskih zemljišč.

 

VIŠINA ZAKUPNINE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Povprečne letne zakupnine kmetijskih zemljišč v letih od 2013 do 2018 v evrih na hektar.

Zakupnine kmetijskih zemljišč so v kohezijski Zahodni Sloveniji za okrog četrtino višje, kot v Vzhodni Sloveniji.

 

VREDNOST KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Povprečne letne cene kmetijskih zemljišč v evrih na m2.

V Zahodni Sloveniji so v primerjavi z Vzhodno Slovenijo cene kmetijskih zemljišč, njiv višje za 143 %, travinja za 69 % višje.

Vira: Kmetijski inštitut Slovenije, Prva ocena stanja v kmetijstvu 2019. https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/Prva_ocena_stanja_v_kmetijstvu_2019.pdf  in Urad republike Slovenije za statistiko

Ptuj, januar 2020

Sestavil:

Stanislav Leskovar

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti