KGZ Ptuj X
GO

Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva, in trženja na kmetijah

Predmet javnega naročila je izvedba demonstracijskih projektov, ki so namenjeni praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. skladno z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Delavnic se lahko udeležijo fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije.

Cilj izvedbe demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, trženja, podjetništva in turizma na kmetijah je ciljnim skupinam omogočiti izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter lažje prestrukturiranje in posodabljanje kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

Namen izvedbe demonstracijskih projektov je v:

  • prenosu znanja in praktičnega usposabljanja za potrebe kmetij, s prikazom različnih sodobnih poti trženja in promocije ter sodobnih analitičnih sistemov za poslovno odločanje;
  • uvajanju oziroma izvajanju podjetništva na kmetijah z namenom prenosa znanja in praktičnega usposabljanja za potrebe kmetij, s prikazom sodobnih analitičnih sistemov za poslovno odločanje na kmetijah, demonstracija proizvodnih procesov predelave iz različnih surovin, uvedbe novih proizvodov in prikaz ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti proizvodov;
  • uvajanju oziroma izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah z namenom boljše rabe proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetij ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetijah.

Glavne vsebine demonstracijskega projekta

Delavnica B1 »Demonstracija tehnologij za predelavo mesa«

a) Razvoj ponudbe in kvalitete izdelkov predelave mesa

b) Praktični prikaz tehnologija izdelave paštet in mesnih namazov

c) Praktični prikaz izdelave klobas v tipu krajnske klobase

d) Praktični prikaz izdelave mesnega sira

Delavnica B2 »Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in sadnega kisa«

a) Praktični prikaz žganjekuhe

b) Praktični prikaz izdelave sokov

c) Praktični prikaz izdelave sadnega kisa

Delavnica B3 »Kako izdelati in kako prepoznati kakovosten izdelek«

a) Predstavitev izdelave izdelka in pomen kakovostne surovine

b) Tehnološki izzivi in rešitve za izdelavo inovativnih in kakovostnih izdelkov

c) Osnove pokušanja in ocenjevanja izdelkov

d) Zunanja podoba izdelka, embalaža (možnosti okoljsko sprejemljive embalaže) in uporabno pakiranje izdelka

Dokumenti za prijavo na delavnico B3 in ostalo:

Delavnica B4 »Izboljšanje tržnega položaja kmetij in ekonomika pridelave«

a) Agrarna ekonomika – prikaz sodobnih analitičnih sistemov za poslovno odločanje na kmetijah

b) Priprava kalkulacij cen (izračun lastne cene izdelka)

c) Raziskava konkurence

d) Iskanje svoje tržne niše

Delavnica B5 »Uporaba informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) za promocijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«

a) Napotki za informiranje, privabljanje gostov oz. strank, oblikovanje spletne strani

b) Uporaba socialnih omrežij (način komuniciranja na socialnih omrežjih, pravila, prakse…)

c) Vloga kvalitetnih fotografij in predstavitvenih filmčkov pri promociji doživetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedene delavnice razvoja dopolnilnih dejavnosti, trženja, podjetništva in turizma na kmetijah, s katerimi so omogočiti izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter lažje prestrukturiranje in posodabljanje kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

Terminski načrt